Replikering - databeskrivelser

Databeskrivelser for alle de entiteter, som udstilles på DAWAs replikerings-API. Se replikerings-guiden for information om hvordan en klient kan etablere en lokal kopi af data.

Adressedata

Adressedata omfatter de entiter, som indgår i adressebetegnelsen: adgangsadresser, adresser, vejstykker samt postnumre.

adgangsadresse

Data

NavnTypeOptioneltBeskrivelse
idstringnejUniversel, unik identifikation af adressen af datatypen UUID. Er stabil over hele adressens levetid (ligesom et CPR-nummer) dvs. uanset om adressen evt. ændrer vejnavn, husnummer, postnummer eller kommunekode. Repræsenteret som 32 hexadecimale tegn. Eksempel: ”0a3f507a-93e7-32b8-e044-0003ba298018”.
statusintegernejAdgangsadressens status. Heltal. Mulige værdier er 1: gældende, 2: nedlagt, 3: foreløbig, 4: henlagt.
oprettetstringjaDato og tid for adgangsadressens oprettelse, som registreret i DAR. Eksempel: 2001-12-23T00:00:00.
ændretstringjaDato og tid hvor der sidst er ændret i adgangsadressen, som registreret i DAR. Eksempel: 2002-04-08T00:00:00.
ikrafttrædelsesdatostringjaAdgangsadressens ikrafttrædelsesdato, dvs. det tidspunkt hvor adressen første gang fik status "gældende". Kan være fremtidig.
kommunekodestringjaKommunekoden. 4 cifre.
vejkodestringjaIdentifikation af vejstykket, adgangsadressen befinder sig på. Er unikt indenfor den pågældende kommune. Repræsenteret ved fire cifre. Eksempel: I Københavns kommune er ”0004” lig ”Abel Cathrines Gade”.
husnrstringjaHusnummer der identificerer den pågældende adresse i forhold til andre adresser med samme vejnavn. Husnummeret består af et tal 1-999 evt. suppleret af et stort bogstav A..Z, og fastsættes i stigende orden, normalt med lige og ulige numre på hver side af vejen. Eksempel: "11", "12A", "187B".
supplerendebynavnstringjaEt supplerende bynavn – typisk landsbyens navn – eller andet lokalt stednavn, der er fastsat af kommunen for at præcisere adressens beliggenhed indenfor postnummeret. Indgår som en del af den officielle adressebetegnelse. Indtil 34 tegn. Eksempel: ”Sønderholm”.
postnrstringjaPostnummeret som adressen er beliggende i.
ejerlavkodeintegerjaEjerlavkode for det jordstykke, som adressen er placeret på. Repræsenteret ved indtil 7 cifre. Eksempel: ”170354” for ejerlavet ”Eskebjerg By, Bregninge”.
matrikelnrstringjaMatrikelnummer for det jordstykke, som adressen er placeret på. Repræsenteret ved Indtil 7 tegn: max. 4 cifre + max. 3 små bogstaver. Eksempel: ”18b”.
esrejendomsnrstringjaIdentifikation af den vurderingsejendom jf. Ejendomsstamregisteret, ESR, som det jordstykke som adressen ligger på, er en del af. Repræsenteret ved op til syv cifre. Eksempel ”13606”.
etrs89koordinat_østnumberjaAdgangspunktets østlige koordiat angivet i koordinatsystemet UTM zone 32 og ved brug af det fælles europæiske terrestriale referencesystem EUREF89/ETRS89.
etrs89koordinat_nordnumberjaAdgangspunktets nordlige koordiat angivet i koordinatsystemet UTM zone 32 og ved brug af det fælles europæiske terrestriale referencesystem EUREF89/ETRS89.
nøjagtighedstringnejKode der angiver nøjagtigheden for adressepunktet. Et tegn. ”A” betyder at adressepunktet er absolut placeret på et detaljeret grundkort, typisk med en nøjagtighed bedre end +/- 2 meter. ”B” betyder at adressepunktet er beregnet – typisk på basis af matrikelkortet, således at adressen ligger midt på det pågældende matrikelnummer. I så fald kan nøjagtigheden være ringere en end +/- 100 meter afhængig af forholdene. ”U” betyder intet adressepunkt.
kildeintegerjaKode der angiver kilden til adressepunktet. Et tegn. ”1” = oprettet maskinelt fra teknisk kort; ”2” = Oprettet maskinelt fra af matrikelnummer tyngdepunkt; ”3” = Eksternt indberettet af konsulent på vegne af kommunen; ”4” = Eksternt indberettet af kommunes kortkontor o.l. ”5” = Oprettet af teknisk forvaltning."
husnummerkildeintegerjaKode der angiver kilden til husnummeret. Et tal bestående af et ciffer.
tekniskstandardstringjaKode der angiver den specifikation adressepunktet skal opfylde. 2 tegn. ”TD” = 3 meter inde i bygningen ved det sted hvor indgangsdør e.l. skønnes placeret; ”TK” = Udtrykkelig TK-standard: 3 meter inde i bygning, midt for længste side mod vej; ”TN” Alm. teknisk standard: bygningstyngdepunkt eller blot i bygning; ”UF” = Uspecificeret/foreløbig: ikke nødvendigvis placeret i bygning."
tekstretningnumberjaAngiver en evt. retningsvinkel for adressen i ”gon” dvs. hvor hele cirklen er 400 gon og 200 er vandret. Værdier 0.00-400.00: Eksempel: ”128.34”.
adressepunktændringsdatostringjaDato for sidste ændring i adressepunktet, som registreret af DAR. Eksempel: ”1998-11-17T00:00:00”
esdhreferencestringjaNøgle i ESDH system.
journalnummerstringjaJournalnummer.
højdenumberjaHøjden (koten) er beregnet efter Dansk Vertikal Reference 1990 (DVR90) fra middelvandstanden i havene ved Danmarks kyster til terrænniveau. Angivet i meter. Beregnet ud fra den danske højdemodel. Værdien -9999 angiver, at adressens adgangspunkt er udenfor højdemodellen, og derfor ikke kan beregnes.
adgangspunktidstringjaAdgangspunktets unikke ID
supplerendebynavn_dagi_idstringjaDAGI ID på det supplerende bynavn, som adgangsadressen ligger i.
vejpunkt_idstringjaVejpunktets unikke ID.
navngivenvej_idstringjaDen navngivne vejs unikke ID

adresse

Data

NavnTypeOptioneltBeskrivelse
idstringnejUniversel, unik identifikation af adressen af datatypen UUID. Er stabil over hele adressens levetid (ligesom et CPR-nummer) dvs. uanset om adressen evt. ændrer vejnavn, husnummer, postnummer eller kommunekode. Repræsenteret som 32 hexadecimale tegn. Eksempel: ”0a3f507a-93e7-32b8-e044-0003ba298018”.
statusintegernejAdressens status. Heltal. Mulige værdier er 1: gældende, 2: nedlagt, 3: foreløbig, 4: henlagt.
oprettetstringnejDato og tid for adressens oprettelse, som registreret hos DAR. Eksempel: 2001-12-23T00:00:00.
ændretstringnejDato og tid hvor der sidst er ændret i adressen, som registreret hos DAR. Eksempel: 2002-04-08T00:00:00.
ikrafttrædelsesdatostringjaAdressens ikrafttrædelsesdato, dvs. det tidspunkt hvor adressen først er registreret som "gældende" i DAR. Kan være fremtidig.
adgangsadresseidstringnejIdentifier for adressens adgangsadresse. UUID.
etagestringjaEtagebetegnelse. Hvis værdi angivet kan den antage følgende værdier: tal fra 1 til 99, st, kl, k2 op til k99.
dørstringjaDørbetegnelse. Hvis værdi angivet kan den antage følgende værdier: tal fra 1 til 9999, små bogstaver samt tegnene / og -.
kildeintegerjaKode der angiver kilden til adressen. Tal bestående af et ciffer.
esdhreferencestringjaNøgle i ESDH system.
journalnummerstringjaJournalnummer.

navngivenvej

Data

NavnTypeOptioneltBeskrivelse
idstringnejDen navngivne vejs unikke ID
darstatusstringnejDen navngivne vejs status i DAR.
oprettetstringnejDato og tid for vejens oprettelse i DAR. Eksempel: 2001-12-23T00:00:00.
ændretstringnejDato og tid for seneste ændring af vejen i DAR. Eksempel: 2002-04-08T00:00:00.
navnstringnejVejens navn. Repræsenteret ved indtil 40 tegn. Eksempel: ”Hvidkildevej”.
adresseringsnavnstringjaEn evt. forkortet udgave af vejnavnet på højst 20 tegn, som bruges ved adressering på labels og rudekuverter og lign., hvor der ikke plads til det fulde vejnavn.
administrerendekommunestringjaKommunekoden for den kommune, som administrerer den navngivne vej.
beskrivelsestringjaEn beskrivelse af den navngivne vej
retskrivningskontrolstringjaStyrelsen for Dataforsyning og Effektivisering har fem hverdage til at kontrollere retskrivningen af et nyt vejnavn. retskrivningskontrol angiver hvor i processen vejnavnet er. retskrivningskontrol kan antage følgende værdier: Udløbet, Afvist, Godkendt og Ikke Kontrolleret.
udtaltvejnavnstringjaVejnavnet skrevet fuldt ud, således som det udtales. Udtaltvejnavn anvendes for at gøre det nemmere at finde frem til et bestemt vejnavn, også i de tilfælde hvor der ingår forkortelser som ikke udtales som sådanne fx som Gl. Kongevej, der udtales Gammel Kongevej.
beliggenhed_oprindelse_kildestringjaKode som angiver hvilken part eller system, der er kilde til stedfæstelsen. Kilde er en kodeliste som klassificerer de forskellige typer af kilder til stedfæstelsen. fx med værdierne GeoDKgrundkort, Matrikelkort, Ekstern indberetning, Ejer/administrator/Lsp, Adressemyndigheden.
beliggenhed_oprindelse_nøjagtighedsklassestringjaNøjagtighedsklasse: A: Manuelt sat, følger ikke GeoDanmark. B: Maskinelt sat, ud fra GeoDanmark. C: Manuelt sat, kommer til at følge GeoDanmark.
beliggenhed_oprindelse_registreringstringjaTidsstempel som angiver seneste opdatering af stedfæstelsen i DAR. Registreringstidspunktet angiver hvornår den pågældende stedfæstelse senest er ajourført. Oplysningen giver brugerne mulighed for at vurdere om stedfæstelsen er opdateret i forhold til andre relevante objekter.
beliggenhed_oprindelse_tekniskstandardstringjaKode som angiver den tekniske standard, der er anvendt ved stedfæstelsen. N0: Vejnavnebeliggenheden kan være et vejnavneområde, som omslutter vejens adresser, eller en vejmidte som kommer fra GeoDanmark eller er konstrueret i DAR.

postnummer

Data

NavnTypeOptioneltBeskrivelse
nrstringnejUnik identifikation af det postnummeret. Postnumre fastsættes af Post Danmark. Repræsenteret ved fire cifre. Eksempel: ”2400” for ”København NV”.
navnstringnejDet navn der er knyttet til postnummeret, typisk byens eller bydelens navn. Repræsenteret ved indtil 20 tegn. Eksempel: ”København NV”.
stormodtagerbooleannejHvorvidt postnummeret er en særlig type, der er tilknyttet en organisation der modtager en større mængde post.

vejstykke

Data

NavnTypeOptioneltBeskrivelse
idstringnejVejstykkets unikke ID (UUID).
kommunekodestringnejKommunekoden. 4 cifre.
kodestringnejIdentifikation af vejstykke. Er unikt indenfor den pågældende kommune. Repræsenteret ved fire cifre. Eksempel: I Københavns kommune er ”0004” lig ”Abel Cathrines Gade”.
oprettetstringjaOprettelsestidspunktet for vejstykket, som registreret i DAR.
ændretstringjaDEPRECATED. Feltet opdateres ikke længere.
navnstringjaVejens navn som det er fastsat og registreret af kommunen. Repræsenteret ved indtil 40 tegn. Eksempel: ”Hvidkildevej”.
adresseringsnavnstringjaEn evt. forkortet udgave af vejnavnet på højst 20 tegn, som bruges ved adressering på labels og rudekuverter og lign., hvor der ikke plads til det fulde vejnavn.
navngivenvej_idstringnejDen navngivne vej, som vejstykket tilhører

Relaterede data

Data som relaterer sig til adresser, eksempelvis deres beliggenhed i DAGI-inddelingerne samt hvilket jordstykke adressen er placeret på.

afstemningsområde

Data

NavnTypeOptioneltBeskrivelse
ændretstringnejTidspunkt for seneste ændring i DAWA
geo_ændretstringnejTidspunkt for seneste ændring af geometri i DAWA
geo_versionintegernejVersionsangivelse for geometrien. Inkrementeres hver gang geometrien ændrer sig i DAWA.
visueltcenterobjectjaGeometriens visuelle center. Kan f.eks. bruges til at placere en label for geometrien på at kort.
bboxstringnejGeometriens bounding box, dvs. det mindste rectangel som indeholder geometrien. Består af et array af 4 tal. De første to tal er koordinaterne for bounding boxens sydvestlige hjørne, og to sidste tal er koordinaterne for bounding boxens nordøstlige hjørne.
geometriobjectjaafstemningsområdets geometri. (offloaded geometri).
dagi_idstringnejUnik ID
nummerstringnejAfstemningsområdets nummer. Heltal.
navnstringnejAfstemningsområdets navn.
afstemningsstednavnstringnejAfstemningsstedets navn.
afstemningsstedadressestringjaUUID for afstemningssstedets adgangsadresse.
kommunekodestringnejKommunekoden for den kommune, som afstemningsmrådet ligger i.
opstillingskreds_dagi_idstringnejDAGI id for opstillingskredsen, som afstemningsområdet tilhører

afstemningsområdetilknytning

Data

NavnTypeOptioneltBeskrivelse
adgangsadresseidstringnejAdgangsadressens id.
kommunekodestringnejKommunekoden for den kommune, som afstemningsmrådet ligger i.
afstemningsområdenummerstringnejAfstemningsområdets nummer. Heltal.

brofasthed

Data

NavnTypeOptioneltBeskrivelse
stedidstringnejØens unikke ID (UUID)
brofastbooleannejAngiver, om øen er brofast.

bygning

Data

NavnTypeOptioneltBeskrivelse
idstringnejBygningspolygonets unikke ID. Heltal.
bygningstypestringnejAngiver bygningens type, eksempelvis "Bygning", "Drivhus", "Tank/Silo".
metode3dstringnejAngiver hvor Z-koordinaten er registreret. Fotogrammetrisk anvendes altid "Tag". Dog kan "3D-Tag" anvendes, hvis det eksplicit er aftalt i forbindelse med 3D-bygningsmodellering. Anvendelse af ”Under terræn” muliggør registrering af en underjordisk bygning. Mulige værdier: 3D-Tag, Tag, Terræn, Under terræn, Ikke tildelt, Ukendt.
målestedstringnejAngiver målestedet for bygningspolygonet. Mulige værdier: "Tag", "Væg", "Tag og Væg", "Ukendt", "Ikke Tildelt".
bbrbygning_idstringjaAngiver bygningens ID i Bygnings- og Boligregisteret (BBR). UUID.
synligbooleannejAngiver, om en Bygning er synlig i et ortofoto. At den ikke er synlig skyldes, at et andet GeoDanmark objekt skjuler den helt eller delvist eller at den ligger helt eller delvist under jorden. "false"= Bygning er helt eller delvist usynlig i et ortofoto. "true"= Bygning er synlig i et ortofoto.
overlapbooleannejAngiver, om en Bygning overlappes helt eller delvist af en anden Bygning. "false"= Bygning er ikke helt eller delvist overlappet af en anden Bygning. "true"= Bygning er helt eller delvist overlappet af en anden Bygning.
geometriobjectnejBygningens geometri. Leveres som GeoJSON polygon.

bygningtilknytning

Data

NavnTypeOptioneltBeskrivelse
bygningidintegernejBygningspolygonets unikke ID. Heltal.
adgangsadresseidstringnejAdgangsadressens id.

dagi_postnummer

Data

NavnTypeOptioneltBeskrivelse
ændretstringnejTidspunkt for seneste ændring i DAWA
geo_ændretstringnejTidspunkt for seneste ændring af geometri i DAWA
geo_versionintegernejVersionsangivelse for geometrien. Inkrementeres hver gang geometrien ændrer sig i DAWA.
visueltcenterobjectjaGeometriens visuelle center. Kan f.eks. bruges til at placere en label for geometrien på at kort.
bboxstringnejGeometriens bounding box, dvs. det mindste rectangel som indeholder geometrien. Består af et array af 4 tal. De første to tal er koordinaterne for bounding boxens sydvestlige hjørne, og to sidste tal er koordinaterne for bounding boxens nordøstlige hjørne.
geometriobjectjapostnummerets geometri. (offloaded geometri).
dagi_idstringjaUnik ID
nrstringnejPostnummeret. 4 cifre.
navnstringnejPostnummerets navn.

ejerlav

Data

NavnTypeOptioneltBeskrivelse
kodeintegernejUnik identifikation af det matrikulære ”ejerlav”. Repræsenteret ved indtil 7 cifre. Eksempel: ”170354” for ejerlavet ”Eskebjerg By, Bregninge”.
navnstringnejDet matrikulære ”ejerlav”s navn. Eksempel: ”Eskebjerg By, Bregninge”.
geo_versionintegernejVersionsangivelse for geometrien. Inkrementeres hver gang geometrien ændrer sig i DAWA.
geo_ændretstringnejTidspunkt for seneste ændring af geometrien registreret i DAWA.
ændretstringnejTidspunkt for seneste ændring registreret i DAWA. Opdateres ikke hvis ændringen kun vedrører geometrien (se felterne geo_ændret og geo_version).
visueltcenterobjectjaEjerlavets visuelle center. Kan f.eks. bruges til at placere en label for ejerlavet på at kort.
bboxstringnejEjerlavets bounding box, dvs. det mindste rectangel som indeholder geometrien. Består af et array af 4 tal. De første to tal er koordinaterne for bounding boxens sydvestlige hjørne, og to sidste tal er koordinaterne for bounding boxens nordøstlige hjørne.
geometriobjectjaEjerlavets geometri. (offloaded geometri).

højde

Data

NavnTypeOptioneltBeskrivelse
husnummeridstringnejHusnummeret (adgangsadressen), hvis adgangspunkt som rækken angiver højden på
højdenumbernejAdgangspunktets højde i meter over havoverfladen. Beregnet ud fra Danmarks Højdemodel. Værdien -9999 angiver, at højden er udenfor højdemodellen, og derfor ikke kan beregnes.

ikke_brofast_husnummer

Data

NavnTypeOptioneltBeskrivelse
husnummeridstringnejDet ikke brofaste husnummers UUID

jordstykke

Data

NavnTypeOptioneltBeskrivelse
ejerlavkodeintegernejUnik identifikation af det matrikulære ”ejerlav”. Repræsenteret ved indtil 7 cifre. Eksempel: ”170354” for ejerlavet ”Eskebjerg By, Bregninge”.
matrikelnrstringnejUnik identifikation af jordstykket indenfor ejerlavet. Består af bogstaver og tal.
kommunekodestringnejKommunekoden. 4 cifre.
regionskodestringnejRegionskoden. 4 cifre.
sognekodestringnejSognekoden. 4 cifre.
retskredskodestringnejRetskredskoden. 4 cifre.
esrejendomsnrstringjaIdentifikation af den vurderingsejendom jf. Ejendomsstamregisteret, ESR, som jordstykket er en del af. Repræsenteret ved 7 cifre. Eksempel ”0035512”.
udvidet_esrejendomsnrstringjaIdentifikation af den vurderingsejendom jf. Ejendomsstamregisteret, ESR, som jordstykket er en del af. Repræsenteret ved 10 cifre, hvor de første 3 cifre er kommunekoden hvor ejerskabet er placeret. Eksempel ”6070035512”.
sfeejendomsnrstringjaSFE ejendomsnummer.
bfenummerintegerjaBFE Nummer.
geometriobjectnejJordstykkets geometri. Leveres som GeoJSON polygon.
featureidstringnejJordstykkets featureid, en unik identifikator som anvendes i matrikelkortet.
fælleslodbooleannejangivelse om jordstykket indgår i flere faste ejendomme.
moderjordstykkeintegerjafeatureid for det jordstykke som jordstykket er udstykket fra.
registreretarealintegernejdet i matriklen registrerede sande areal på jordstykket – ikke nødvendigvis identisk med det geometriske areal - angivet som heltal i kvadratmeter
arealberegningsmetodestringnejangivelse af beregningsmåden for det registrerede areal for jordstykket – følgende koder benyttes:
  • o – arealet er beregnet efter opmåling
  • s – arealet er beregnet efter konstruktion i større målforhold, dvs. større end det analoge matrikelkort
  • k – arealet er beregnet på grundlag af kort
vejarealintegernejdet i matriklen registrerede sande areal af vejudlæg på jordstykket angivet som heltal i kvadratmeter
vejarealberegningsmetodestringnejangivelse af beregningsmåden for det registrerede areal af vej på jordstykket – følgende koder benyttes:
  • b – vejareal på jordstykket er beregnet (og kan være 0)
  • e – der er konstateret vej på jordstykket, men areal er ikke beregnet
  • u – det er ukendt, om der findes vej på jordstykket
vandarealberegningsmetodestringnej angivelse af beregningsmåden for det registrerede areal af vand på jordstykket – følgende koder benyttes:
  • incl – vandareal på jordstykket et inkluderet i det registrerede areal for jordstykket
  • excl – vandareal på jordstykket er ikke inkluderet i det registrerede areal for jordstykket
  • ukendt – vandareal er ikke oplyst
visueltcenterobjectnejJordstykkets visuelle center.
bboxobjectjaBounding box for jordstykkets geometri.

jordstykketilknytning

Data

NavnTypeOptioneltBeskrivelse
ejerlavkodeintegernejEjerlavkoden.
matrikelnrstringnejMatrikelnummeret for jordstykket.
adgangsadresseidstringnejAdgangsadressens id.

kommune

Data

NavnTypeOptioneltBeskrivelse
ændretstringnejTidspunkt for seneste ændring i DAWA
geo_ændretstringnejTidspunkt for seneste ændring af geometri i DAWA
geo_versionintegernejVersionsangivelse for geometrien. Inkrementeres hver gang geometrien ændrer sig i DAWA.
visueltcenterobjectjaGeometriens visuelle center. Kan f.eks. bruges til at placere en label for geometrien på at kort.
bboxstringnejGeometriens bounding box, dvs. det mindste rectangel som indeholder geometrien. Består af et array af 4 tal. De første to tal er koordinaterne for bounding boxens sydvestlige hjørne, og to sidste tal er koordinaterne for bounding boxens nordøstlige hjørne.
geometriobjectjakommunens geometri. (offloaded geometri).
dagi_idstringjaUnik ID
kodestringnejKommunens myndighedskode. Er unik for hver kommune. 4 cifre.
navnstringnejKommunens navn
regionskodestringjaRegionskode for den region kommunen er beliggende i. 4 cifre.
udenforkommuneinddelingbooleannejFalsk angiver at kommunen er en ægte kommune med en folkevalgt forsamling. Sand angiver at området/kommunen hører under Forsvarministeriet.

kommunetilknytning

Data

NavnTypeOptioneltBeskrivelse
adgangsadresseidstringnejAdgangsadressens id.
kommunekodestringnejKommunens myndighedskode. Er unik for hver kommune. 4 cifre.

landpostnummer

Data

NavnTypeOptioneltBeskrivelse
ændretstringnejTidspunkt for seneste ændring i DAWA
geo_ændretstringnejTidspunkt for seneste ændring af geometri i DAWA
geo_versionintegernejVersionsangivelse for geometrien. Inkrementeres hver gang geometrien ændrer sig i DAWA.
visueltcenterobjectjaGeometriens visuelle center. Kan f.eks. bruges til at placere en label for geometrien på at kort.
bboxstringnejGeometriens bounding box, dvs. det mindste rectangel som indeholder geometrien. Består af et array af 4 tal. De første to tal er koordinaterne for bounding boxens sydvestlige hjørne, og to sidste tal er koordinaterne for bounding boxens nordøstlige hjørne.
geometriobjectjalandpostnummerets geometri. (offloaded geometri).
nrstringnejPostnummeret. 4 cifre.
navnstringnejPostnummerets navn.

landsdel

Data

NavnTypeOptioneltBeskrivelse
ændretstringnejTidspunkt for seneste ændring i DAWA
geo_ændretstringnejTidspunkt for seneste ændring af geometri i DAWA
geo_versionintegernejVersionsangivelse for geometrien. Inkrementeres hver gang geometrien ændrer sig i DAWA.
visueltcenterobjectjaGeometriens visuelle center. Kan f.eks. bruges til at placere en label for geometrien på at kort.
bboxstringnejGeometriens bounding box, dvs. det mindste rectangel som indeholder geometrien. Består af et array af 4 tal. De første to tal er koordinaterne for bounding boxens sydvestlige hjørne, og to sidste tal er koordinaterne for bounding boxens nordøstlige hjørne.
geometriobjectjalandsdelens geometri. (offloaded geometri).
nuts3stringnejNUTS3 kode
dagi_idstringnejUnik ID
navnstringnejDet landsdelens navn.
regionskodestringjaRegionskode for den region landsdelen er beliggende i. 4 cifre.

landsdelstilknytning

Data

NavnTypeOptioneltBeskrivelse
adgangsadresseidstringnejAdgangsadressens id.
nuts3stringnejNUTS3 kode

menighedsrådsafstemningsområde

Data

NavnTypeOptioneltBeskrivelse
ændretstringnejTidspunkt for seneste ændring i DAWA
geo_ændretstringnejTidspunkt for seneste ændring af geometri i DAWA
geo_versionintegernejVersionsangivelse for geometrien. Inkrementeres hver gang geometrien ændrer sig i DAWA.
visueltcenterobjectjaGeometriens visuelle center. Kan f.eks. bruges til at placere en label for geometrien på at kort.
bboxstringnejGeometriens bounding box, dvs. det mindste rectangel som indeholder geometrien. Består af et array af 4 tal. De første to tal er koordinaterne for bounding boxens sydvestlige hjørne, og to sidste tal er koordinaterne for bounding boxens nordøstlige hjørne.
geometriobjectjamenighedsrådsafstemningsområdets geometri. (offloaded geometri).
dagi_idstringnejUnik ID
nummerstringnejMenighedsrådsafstemningsområdets nummer. Udgør nøglen.
navnstringnejMenighedsrådsafstemningsområdets navn.
afstemningsstednavnstringnejAfstemningsstedets navn
kommunekodestringnejKommunekoden for den kommune, som menighedsrådsafstemningsmrådet tilhører.
sognekodestringnejSognekoden for det sogn, som menighedsrådsafstemningsområdet tilhører.

menighedsrådsafstemningsområdetilknytning

Data

NavnTypeOptioneltBeskrivelse
adgangsadresseidstringnejAdgangsadressens id.
kommunekodestringnejKommunekoden for den kommune, som menighedsrådsafstemningsmrådet tilhører.
menighedsrådsafstemningsområdenummerstringnejMenighedsrådsafstemningsområdets nummer. Udgør nøglen.

opstillingskreds

Data

NavnTypeOptioneltBeskrivelse
ændretstringnejTidspunkt for seneste ændring i DAWA
geo_ændretstringnejTidspunkt for seneste ændring af geometri i DAWA
geo_versionintegernejVersionsangivelse for geometrien. Inkrementeres hver gang geometrien ændrer sig i DAWA.
visueltcenterobjectjaGeometriens visuelle center. Kan f.eks. bruges til at placere en label for geometrien på at kort.
bboxstringnejGeometriens bounding box, dvs. det mindste rectangel som indeholder geometrien. Består af et array af 4 tal. De første to tal er koordinaterne for bounding boxens sydvestlige hjørne, og to sidste tal er koordinaterne for bounding boxens nordøstlige hjørne.
geometriobjectjaopstillingskredsens geometri. (offloaded geometri).
dagi_idstringjaUnik ID
nummerstringjaOpstillingskredsens nummer.
kodestringnejOpstillingskredsens kode. Er unik for hver opstillingskreds. 4 cifre.
navnstringnejOpstillingskredsens navn.
valgkredsnummerstringjaValgkredsnummer. Unikt indenfor storkredsen.
storkredsnummerstringjaNummeret på storkredsen, som opstillingskredsen tilhører.
kredskommunekodestringjaOpstillingskredsens kredskommune

opstillingskredstilknytning

Data

NavnTypeOptioneltBeskrivelse
adgangsadresseidstringnejAdgangsadressens id.
opstillingskredskodestringnejOpstillingskredsens kode. Er unik for hver opstillingskreds. 4 cifre.

politikreds

Data

NavnTypeOptioneltBeskrivelse
ændretstringnejTidspunkt for seneste ændring i DAWA
geo_ændretstringnejTidspunkt for seneste ændring af geometri i DAWA
geo_versionintegernejVersionsangivelse for geometrien. Inkrementeres hver gang geometrien ændrer sig i DAWA.
visueltcenterobjectjaGeometriens visuelle center. Kan f.eks. bruges til at placere en label for geometrien på at kort.
bboxstringnejGeometriens bounding box, dvs. det mindste rectangel som indeholder geometrien. Består af et array af 4 tal. De første to tal er koordinaterne for bounding boxens sydvestlige hjørne, og to sidste tal er koordinaterne for bounding boxens nordøstlige hjørne.
geometriobjectjapolitikredsens geometri. (offloaded geometri).
dagi_idstringjaUnik ID
kodestringnejPolitikredsens myndighedskode. Er unik for hver politikreds. 4 cifre.
navnstringnejPolitikredsens navn.

politikredstilknytning

Data

NavnTypeOptioneltBeskrivelse
adgangsadresseidstringnejAdgangsadressens id.
politikredskodestringnejPolitikredsens myndighedskode. Er unik for hver politikreds. 4 cifre.

postnummertilknytning

Data

NavnTypeOptioneltBeskrivelse
adgangsadresseidstringnejAdgangsadressens id.
postnummerstringnejPostnummeret. 4 cifre.

region

Data

NavnTypeOptioneltBeskrivelse
ændretstringnejTidspunkt for seneste ændring i DAWA
geo_ændretstringnejTidspunkt for seneste ændring af geometri i DAWA
geo_versionintegernejVersionsangivelse for geometrien. Inkrementeres hver gang geometrien ændrer sig i DAWA.
visueltcenterobjectjaGeometriens visuelle center. Kan f.eks. bruges til at placere en label for geometrien på at kort.
bboxstringnejGeometriens bounding box, dvs. det mindste rectangel som indeholder geometrien. Består af et array af 4 tal. De første to tal er koordinaterne for bounding boxens sydvestlige hjørne, og to sidste tal er koordinaterne for bounding boxens nordøstlige hjørne.
geometriobjectjaregionens geometri. (offloaded geometri).
dagi_idstringjaUnik ID
kodestringnejRegionens myndighedskode. Er unik for hver region. 4 cifre.
navnstringnejRegionens navn
nuts2stringnejRegionens NUTS2 kode.

regionstilknytning

Data

NavnTypeOptioneltBeskrivelse
adgangsadresseidstringnejAdgangsadressens id.
regionskodestringnejRegionens myndighedskode. Er unik for hver region. 4 cifre.

retskreds

Data

NavnTypeOptioneltBeskrivelse
ændretstringnejTidspunkt for seneste ændring i DAWA
geo_ændretstringnejTidspunkt for seneste ændring af geometri i DAWA
geo_versionintegernejVersionsangivelse for geometrien. Inkrementeres hver gang geometrien ændrer sig i DAWA.
visueltcenterobjectjaGeometriens visuelle center. Kan f.eks. bruges til at placere en label for geometrien på at kort.
bboxstringnejGeometriens bounding box, dvs. det mindste rectangel som indeholder geometrien. Består af et array af 4 tal. De første to tal er koordinaterne for bounding boxens sydvestlige hjørne, og to sidste tal er koordinaterne for bounding boxens nordøstlige hjørne.
geometriobjectjaretskredsens geometri. (offloaded geometri).
dagi_idstringjaUnik ID
kodestringnejRetskredsens myndighedskode. Er unik for hver retskreds. 4 cifre.
navnstringnejRetskredsens navn.

retskredstilknytning

Data

NavnTypeOptioneltBeskrivelse
adgangsadresseidstringnejAdgangsadressens id.
retskredskodestringnejRetskredsens myndighedskode. Er unik for hver retskreds. 4 cifre.

sogn

Data

NavnTypeOptioneltBeskrivelse
ændretstringnejTidspunkt for seneste ændring i DAWA
geo_ændretstringnejTidspunkt for seneste ændring af geometri i DAWA
geo_versionintegernejVersionsangivelse for geometrien. Inkrementeres hver gang geometrien ændrer sig i DAWA.
visueltcenterobjectjaGeometriens visuelle center. Kan f.eks. bruges til at placere en label for geometrien på at kort.
bboxstringnejGeometriens bounding box, dvs. det mindste rectangel som indeholder geometrien. Består af et array af 4 tal. De første to tal er koordinaterne for bounding boxens sydvestlige hjørne, og to sidste tal er koordinaterne for bounding boxens nordøstlige hjørne.
geometriobjectjasognets geometri. (offloaded geometri).
dagi_idstringjaUnik ID
kodestringnejSognets myndighedskode. Er unik for hvert sogn. 4 cifre.
navnstringnejSognets navn

sognetilknytning

Data

NavnTypeOptioneltBeskrivelse
adgangsadresseidstringnejAdgangsadressens id.
sognekodestringnejSognets myndighedskode. Er unik for hvert sogn. 4 cifre.

sted

Data

NavnTypeOptioneltBeskrivelse
idstringnejstedets ID
hovedtypestringnejStedets hovedtype.
undertypestringnejStedets undertype
bebyggelseskodeintegerjaUnik 5-cifret kode der identificerer en by eller et sommerhusområde
indbyggerantalintegerjaAntal indbyggere indenfor objektets udstrækning.
visueltcenterobjectnejStedets visuelle center.
bboxobjectjaBounding box for stedets geometri. Null hvis stedets geometri ikke har nogen fysisk udstrækning.
geometriobjectnejStedets geometri (offloaded geometri).

stednavn

Data

NavnTypeOptioneltBeskrivelse
stedidstringnejstedets ID.
navnstringnejNavnet på stedet.
navnestatusstringnejStednavnets status. "suAutoriseret", "officielt" eller "uofficielt".
brugsprioritetstringnejAngiver, om stednavet er det primære navn. Mulige værdier: "primær", "sekundær".

stednavntilknytning

Data

NavnTypeOptioneltBeskrivelse
stednavn_idstringnejstednavnets ID
adgangsadresse_idstringnejadgangsadressens ID

stedtilknytning

Data

NavnTypeOptioneltBeskrivelse
stedidstringnejstedets ID
adgangsadresseidstringnejadgangsadressens ID

storkreds

Data

NavnTypeOptioneltBeskrivelse
ændretstringnejTidspunkt for seneste ændring i DAWA
geo_ændretstringnejTidspunkt for seneste ændring af geometri i DAWA
geo_versionintegernejVersionsangivelse for geometrien. Inkrementeres hver gang geometrien ændrer sig i DAWA.
visueltcenterobjectjaGeometriens visuelle center. Kan f.eks. bruges til at placere en label for geometrien på at kort.
bboxstringnejGeometriens bounding box, dvs. det mindste rectangel som indeholder geometrien. Består af et array af 4 tal. De første to tal er koordinaterne for bounding boxens sydvestlige hjørne, og to sidste tal er koordinaterne for bounding boxens nordøstlige hjørne.
geometriobjectjastorkredsens geometri. (offloaded geometri).
nummerstringnejStorkredsens nummer. Heltal. Udgør nøglen.
navnstringnejStorkredsens navn.
regionskodestringjaKoden på den region som storkredsen ligger i.
valglandsdelsbogstavstringjaBogstav for den valglandsdel, som storkredsen ligger i.

storkredstilknytning

Data

NavnTypeOptioneltBeskrivelse
adgangsadresseidstringnejAdgangsadressens id.
storkredsnummerstringnejStorkredsens nummer. Heltal. Udgør nøglen.

supplerendebynavn

Data

NavnTypeOptioneltBeskrivelse
ændretstringnejTidspunkt for seneste ændring i DAWA
geo_ændretstringnejTidspunkt for seneste ændring af geometri i DAWA
geo_versionintegernejVersionsangivelse for geometrien. Inkrementeres hver gang geometrien ændrer sig i DAWA.
visueltcenterobjectjaGeometriens visuelle center. Kan f.eks. bruges til at placere en label for geometrien på at kort.
bboxstringnejGeometriens bounding box, dvs. det mindste rectangel som indeholder geometrien. Består af et array af 4 tal. De første to tal er koordinaterne for bounding boxens sydvestlige hjørne, og to sidste tal er koordinaterne for bounding boxens nordøstlige hjørne.
geometriobjectjadet supplerende bynavns geometri. (offloaded geometri).
dagi_idstringnejUnik ID
navnstringnejDet supplerende bynavns navn.
kommunekodestringnejKommunekoden for den kommune, som det supplerende bynavn tilhører.

supplerendebynavntilknytning

Data

NavnTypeOptioneltBeskrivelse
adgangsadresseidstringnejAdgangsadressens id.
dagi_idstringnejUnik ID

valglandsdel

Data

NavnTypeOptioneltBeskrivelse
ændretstringnejTidspunkt for seneste ændring i DAWA
geo_ændretstringnejTidspunkt for seneste ændring af geometri i DAWA
geo_versionintegernejVersionsangivelse for geometrien. Inkrementeres hver gang geometrien ændrer sig i DAWA.
visueltcenterobjectjaGeometriens visuelle center. Kan f.eks. bruges til at placere en label for geometrien på at kort.
bboxstringnejGeometriens bounding box, dvs. det mindste rectangel som indeholder geometrien. Består af et array af 4 tal. De første to tal er koordinaterne for bounding boxens sydvestlige hjørne, og to sidste tal er koordinaterne for bounding boxens nordøstlige hjørne.
geometriobjectjavalglandsdelens geometri. (offloaded geometri).
bogstavstringnejValgslandsdelens bogstav, udgør nøglen.
navnstringnejValglandsdelens navn.

valglandsdelstilknytning

Data

NavnTypeOptioneltBeskrivelse
adgangsadresseidstringnejAdgangsadressens id.
valglandsdelsbogstavstringnejValgslandsdelens bogstav, udgør nøglen.

vask_adresse_historik

Data

NavnTypeOptioneltBeskrivelse
husnummeridstringnejHusnummerets ID.
etagestringjaEtageangivelsen, f.eks. st.
dørstringjaDørangivelsen, f.eks. tv.
rowkeyintegernejRækkens unikke ID
idstringnejAdressens ID.
adgangspunkt_statusintegerjaAdgangspunktets status
husnummer_statusintegernejHusnummerets status.
kommunekodestringnejKommunekoden. 4 cifre.
vejkodestringnejVejkoden. 4 cifre.
vejnavnstringnejAdressens vejnavn.
adresseringsvejnavnstringnejEn evt. forkortet udgave af adressens vejnavn.
husnrstringnejAdressens husnummer. Tal samt evt. bogstav.
supplerendebynavnstringjaEt supplerende bynavn – typisk landsbyens navn – eller andet lokalt stednavn.
postnrstringnejAdressens postnummer.
postnrnavnstringnejDet navn der er knyttet til postnummeret, typisk byens eller bydelens navn.
virkningstartstringnejStartidspunktet for rækkens virkningstid.
virkningslutstringjaSluttidspunktet for rækkens virkningstid.

vask_husnummer_historik

Data

NavnTypeOptioneltBeskrivelse
rowkeyintegernejRækkens unikke ID
idstringnejAdressens ID.
adgangspunkt_statusintegerjaAdgangspunktets status
husnummer_statusintegernejHusnummerets status.
kommunekodestringnejKommunekoden. 4 cifre.
vejkodestringnejVejkoden. 4 cifre.
vejnavnstringnejAdressens vejnavn.
adresseringsvejnavnstringnejEn evt. forkortet udgave af adressens vejnavn.
husnrstringnejAdressens husnummer. Tal samt evt. bogstav.
supplerendebynavnstringjaEt supplerende bynavn – typisk landsbyens navn – eller andet lokalt stednavn.
postnrstringnejAdressens postnummer.
postnrnavnstringnejDet navn der er knyttet til postnummeret, typisk byens eller bydelens navn.
virkningstartstringnejStartidspunktet for rækkens virkningstid.
virkningslutstringjaSluttidspunktet for rækkens virkningstid.

vejmidte

Data

NavnTypeOptioneltBeskrivelse
kommunekodestringnejKommunekoden. 4 cifre.
vejkodestringnejVejkoden. 4 cifre.
geometriobjectnejVejmidtens geometri. (offloaded geometri).

vejpunkt

Data

NavnTypeOptioneltBeskrivelse
idstringnejVejpunktets unikke ID.
kildestringnejVejpunktets kilde.
tekniskstandardstringnejVejpunktets tekniske standard.
nøjagtighedsklassestringnejVejpunktets nøjagtighedsklasse.
positionobjectnejVejpunktets position.

vejstykkepostnummerrelation

Data

NavnTypeOptioneltBeskrivelse
kommunekodestringnejKommunekoden. 4 cifre.
vejkodestringnejVejkoden. 4 cifre.
postnrstringnejPostnummeret. 4 cifre.

zone

Data

NavnTypeOptioneltBeskrivelse
ændretstringnejTidspunkt for seneste ændring i DAWA
geo_ændretstringnejTidspunkt for seneste ændring af geometri i DAWA
geo_versionintegernejVersionsangivelse for geometrien. Inkrementeres hver gang geometrien ændrer sig i DAWA.
visueltcenterobjectjaGeometriens visuelle center. Kan f.eks. bruges til at placere en label for geometrien på at kort.
bboxstringnejGeometriens bounding box, dvs. det mindste rectangel som indeholder geometrien. Består af et array af 4 tal. De første to tal er koordinaterne for bounding boxens sydvestlige hjørne, og to sidste tal er koordinaterne for bounding boxens nordøstlige hjørne.
geometriobjectjazonens geometri. (offloaded geometri).
zonestringnej"Byzone", "Sommerhusområde" eller "Landzone".

zonetilknytning

Data

NavnTypeOptioneltBeskrivelse
adgangsadresseidstringnejAdgangsadressens id.
zonestringnej"Byzone", "Sommerhusområde" eller "Landzone".

DAR data

DAWA modtager adressedata fra DAR (Danmarks Adresse Register). Vi udstiller rådata fra DAR på replikerings-API'et, når DAR 1.0 tages i produktion (forventet ultimo maj 2018). DAR 1.0 anvender en lidt anden datamodel og begreber end DAWA. Der er endnu ikke udarbejdet dokumentation for de udstillede attributter - der henvises til grunddatamodellen. Vær opmærksom på, at struktur, indhold og feltnavne på DAR data er af en intern karakter. Såfremt DAR ændrer i disse, vil replikerings-API'et følge disse ændringer, og dette vil ske uden varsel. Nedenstående strukturer er altså ikke omfattet af DAWAs sædvanlige garantier om bagudkompatibiletet.

dar_adresse_aktuel

Data

NavnTypeOptioneltBeskrivelse
idstringnejIkke tilgængelig
statusintegernejIkke tilgængelig
dørbetegnelsestringjaIkke tilgængelig
dørpunkt_idstringjaIkke tilgængelig
etagebetegnelsestringjaIkke tilgængelig
fk_bbr_bygning_bygningstringjaIkke tilgængelig
husnummer_idstringnejIkke tilgængelig

dar_adresse_historik

Parametre

Ved udtræk og hændelser er det muligt at angive følgende parametre:

NavnBeskrivelse
rowkeyReturner kun rækker eller hændelser hvor feltet rowkey har den angivne værdi.
idReturner kun rækker eller hændelser hvor feltet id har den angivne værdi.

Data

NavnTypeOptioneltBeskrivelse
rowkeyintegernejUnik ID for den angivne række.
virkningstartstringnejStartidspunktet for rækkens virkningstid.
virkningslutstringjaSluttidspunktet for rækkens virkningstid.
idstringnejIkke tilgængelig
statusintegernejIkke tilgængelig
dørbetegnelsestringjaIkke tilgængelig
dørpunkt_idstringjaIkke tilgængelig
etagebetegnelsestringjaIkke tilgængelig
fk_bbr_bygning_bygningstringjaIkke tilgængelig
husnummer_idstringnejIkke tilgængelig

dar_adressepunkt_aktuel

Data

NavnTypeOptioneltBeskrivelse
idstringnejIkke tilgængelig
statusintegernejIkke tilgængelig
oprindelse_kildestringjaIkke tilgængelig
oprindelse_nøjagtighedsklassestringjaIkke tilgængelig
oprindelse_registreringstringnejIkke tilgængelig
oprindelse_tekniskstandardstringjaIkke tilgængelig
positionobjectjaIkke tilgængelig

dar_adressepunkt_historik

Parametre

Ved udtræk og hændelser er det muligt at angive følgende parametre:

NavnBeskrivelse
rowkeyReturner kun rækker eller hændelser hvor feltet rowkey har den angivne værdi.
idReturner kun rækker eller hændelser hvor feltet id har den angivne værdi.

Data

NavnTypeOptioneltBeskrivelse
rowkeyintegernejUnik ID for den angivne række.
virkningstartstringnejStartidspunktet for rækkens virkningstid.
virkningslutstringjaSluttidspunktet for rækkens virkningstid.
idstringnejIkke tilgængelig
statusintegernejIkke tilgængelig
oprindelse_kildestringjaIkke tilgængelig
oprindelse_nøjagtighedsklassestringjaIkke tilgængelig
oprindelse_registreringstringnejIkke tilgængelig
oprindelse_tekniskstandardstringjaIkke tilgængelig
positionobjectjaIkke tilgængelig

dar_darafstemningsområde_aktuel

Data

NavnTypeOptioneltBeskrivelse
idstringnejIkke tilgængelig
statusintegernejIkke tilgængelig
afstemningsområdestringjaIkke tilgængelig
afstemningsområdenummerintegerjaIkke tilgængelig
navnstringjaIkke tilgængelig

dar_darafstemningsområde_historik

Parametre

Ved udtræk og hændelser er det muligt at angive følgende parametre:

NavnBeskrivelse
rowkeyReturner kun rækker eller hændelser hvor feltet rowkey har den angivne værdi.
idReturner kun rækker eller hændelser hvor feltet id har den angivne værdi.

Data

NavnTypeOptioneltBeskrivelse
rowkeyintegernejUnik ID for den angivne række.
virkningstartstringnejStartidspunktet for rækkens virkningstid.
virkningslutstringjaSluttidspunktet for rækkens virkningstid.
idstringnejIkke tilgængelig
statusintegernejIkke tilgængelig
afstemningsområdestringjaIkke tilgængelig
afstemningsområdenummerintegerjaIkke tilgængelig
navnstringjaIkke tilgængelig

dar_darkommuneinddeling_aktuel

Data

NavnTypeOptioneltBeskrivelse
idstringnejIkke tilgængelig
statusintegernejIkke tilgængelig
kommuneinddelingstringjaIkke tilgængelig
kommunekodestringjaIkke tilgængelig
navnstringjaIkke tilgængelig

dar_darkommuneinddeling_historik

Parametre

Ved udtræk og hændelser er det muligt at angive følgende parametre:

NavnBeskrivelse
rowkeyReturner kun rækker eller hændelser hvor feltet rowkey har den angivne værdi.
idReturner kun rækker eller hændelser hvor feltet id har den angivne værdi.

Data

NavnTypeOptioneltBeskrivelse
rowkeyintegernejUnik ID for den angivne række.
virkningstartstringnejStartidspunktet for rækkens virkningstid.
virkningslutstringjaSluttidspunktet for rækkens virkningstid.
idstringnejIkke tilgængelig
statusintegernejIkke tilgængelig
kommuneinddelingstringjaIkke tilgængelig
kommunekodestringjaIkke tilgængelig
navnstringjaIkke tilgængelig

dar_darmenighedsrådsafstemningsområde_aktuel

Data

NavnTypeOptioneltBeskrivelse
idstringnejIkke tilgængelig
statusintegernejIkke tilgængelig
mrafstemningsområdestringjaIkke tilgængelig
mrafstemningsområdenummerintegerjaIkke tilgængelig
navnstringjaIkke tilgængelig

dar_darmenighedsrådsafstemningsområde_historik

Parametre

Ved udtræk og hændelser er det muligt at angive følgende parametre:

NavnBeskrivelse
rowkeyReturner kun rækker eller hændelser hvor feltet rowkey har den angivne værdi.
idReturner kun rækker eller hændelser hvor feltet id har den angivne værdi.

Data

NavnTypeOptioneltBeskrivelse
rowkeyintegernejUnik ID for den angivne række.
virkningstartstringnejStartidspunktet for rækkens virkningstid.
virkningslutstringjaSluttidspunktet for rækkens virkningstid.
idstringnejIkke tilgængelig
statusintegernejIkke tilgængelig
mrafstemningsområdestringjaIkke tilgængelig
mrafstemningsområdenummerintegerjaIkke tilgængelig
navnstringjaIkke tilgængelig

dar_darsogneinddeling_aktuel

Data

NavnTypeOptioneltBeskrivelse
idstringnejIkke tilgængelig
statusintegernejIkke tilgængelig
navnstringjaIkke tilgængelig
sogneinddelingstringjaIkke tilgængelig
sognekodestringjaIkke tilgængelig

dar_darsogneinddeling_historik

Parametre

Ved udtræk og hændelser er det muligt at angive følgende parametre:

NavnBeskrivelse
rowkeyReturner kun rækker eller hændelser hvor feltet rowkey har den angivne værdi.
idReturner kun rækker eller hændelser hvor feltet id har den angivne værdi.

Data

NavnTypeOptioneltBeskrivelse
rowkeyintegernejUnik ID for den angivne række.
virkningstartstringnejStartidspunktet for rækkens virkningstid.
virkningslutstringjaSluttidspunktet for rækkens virkningstid.
idstringnejIkke tilgængelig
statusintegernejIkke tilgængelig
navnstringjaIkke tilgængelig
sogneinddelingstringjaIkke tilgængelig
sognekodestringjaIkke tilgængelig

dar_husnummer_aktuel

Data

NavnTypeOptioneltBeskrivelse
idstringnejIkke tilgængelig
statusintegernejIkke tilgængelig
adgangspunkt_idstringnejIkke tilgængelig
darafstemningsområde_idstringnejIkke tilgængelig
darkommune_idstringnejIkke tilgængelig
darmenighedsrådsafstemningsområde_idstringjaIkke tilgængelig
darsogneinddeling_idstringnejIkke tilgængelig
fk_bbr_bygning_adgangtilbygningstringjaIkke tilgængelig
fk_bbr_tekniskanlæg_adgangtiltekniskanlægstringjaIkke tilgængelig
fk_geodk_bygning_geodanmarkbygningstringjaIkke tilgængelig
fk_geodk_vejmidte_vejmidtestringjaIkke tilgængelig
fk_mu_jordstykke_foreløbigtplaceretpåjordstykkestringjaIkke tilgængelig
fk_mu_jordstykke_jordstykkestringjaIkke tilgængelig
husnummerretningobjectjaIkke tilgængelig
husnummertekststringjaIkke tilgængelig
navngivenvej_idstringjaIkke tilgængelig
postnummer_idstringnejIkke tilgængelig
supplerendebynavn_idstringjaIkke tilgængelig
vejpunkt_idstringnejIkke tilgængelig

dar_husnummer_historik

Parametre

Ved udtræk og hændelser er det muligt at angive følgende parametre:

NavnBeskrivelse
rowkeyReturner kun rækker eller hændelser hvor feltet rowkey har den angivne værdi.
idReturner kun rækker eller hændelser hvor feltet id har den angivne værdi.

Data

NavnTypeOptioneltBeskrivelse
rowkeyintegernejUnik ID for den angivne række.
virkningstartstringnejStartidspunktet for rækkens virkningstid.
virkningslutstringjaSluttidspunktet for rækkens virkningstid.
idstringnejIkke tilgængelig
statusintegernejIkke tilgængelig
adgangspunkt_idstringnejIkke tilgængelig
darafstemningsområde_idstringnejIkke tilgængelig
darkommune_idstringnejIkke tilgængelig
darmenighedsrådsafstemningsområde_idstringjaIkke tilgængelig
darsogneinddeling_idstringnejIkke tilgængelig
fk_bbr_bygning_adgangtilbygningstringjaIkke tilgængelig
fk_bbr_tekniskanlæg_adgangtiltekniskanlægstringjaIkke tilgængelig
fk_geodk_bygning_geodanmarkbygningstringjaIkke tilgængelig
fk_geodk_vejmidte_vejmidtestringjaIkke tilgængelig
fk_mu_jordstykke_foreløbigtplaceretpåjordstykkestringjaIkke tilgængelig
fk_mu_jordstykke_jordstykkestringjaIkke tilgængelig
husnummerretningobjectjaIkke tilgængelig
husnummertekststringjaIkke tilgængelig
navngivenvej_idstringjaIkke tilgængelig
postnummer_idstringnejIkke tilgængelig
supplerendebynavn_idstringjaIkke tilgængelig
vejpunkt_idstringnejIkke tilgængelig

dar_navngivenvej_aktuel

Data

NavnTypeOptioneltBeskrivelse
idstringnejIkke tilgængelig
statusintegernejIkke tilgængelig
administreresafkommunestringjaIkke tilgængelig
beskrivelsestringjaIkke tilgængelig
retskrivningskontrolstringjaIkke tilgængelig
udtaltvejnavnstringjaIkke tilgængelig
vejadresseringsnavnstringjaIkke tilgængelig
vejnavnstringjaIkke tilgængelig
vejnavnebeliggenhed_oprindelse_kildestringjaIkke tilgængelig
vejnavnebeliggenhed_oprindelse_nøjagtighedsklassestringjaIkke tilgængelig
vejnavnebeliggenhed_oprindelse_registreringstringnejIkke tilgængelig
vejnavnebeliggenhed_oprindelse_tekniskstandardstringjaIkke tilgængelig
vejnavnebeliggenhed_vejnavnelinjeobjectjaIkke tilgængelig
vejnavnebeliggenhed_vejnavneområdeobjectjaIkke tilgængelig
vejnavnebeliggenhed_vejtilslutningspunkterobjectjaIkke tilgængelig

dar_navngivenvej_historik

Parametre

Ved udtræk og hændelser er det muligt at angive følgende parametre:

NavnBeskrivelse
rowkeyReturner kun rækker eller hændelser hvor feltet rowkey har den angivne værdi.
idReturner kun rækker eller hændelser hvor feltet id har den angivne værdi.

Data

NavnTypeOptioneltBeskrivelse
rowkeyintegernejUnik ID for den angivne række.
virkningstartstringnejStartidspunktet for rækkens virkningstid.
virkningslutstringjaSluttidspunktet for rækkens virkningstid.
idstringnejIkke tilgængelig
statusintegernejIkke tilgængelig
administreresafkommunestringjaIkke tilgængelig
beskrivelsestringjaIkke tilgængelig
retskrivningskontrolstringjaIkke tilgængelig
udtaltvejnavnstringjaIkke tilgængelig
vejadresseringsnavnstringjaIkke tilgængelig
vejnavnstringjaIkke tilgængelig
vejnavnebeliggenhed_oprindelse_kildestringjaIkke tilgængelig
vejnavnebeliggenhed_oprindelse_nøjagtighedsklassestringjaIkke tilgængelig
vejnavnebeliggenhed_oprindelse_registreringstringnejIkke tilgængelig
vejnavnebeliggenhed_oprindelse_tekniskstandardstringjaIkke tilgængelig
vejnavnebeliggenhed_vejnavnelinjeobjectjaIkke tilgængelig
vejnavnebeliggenhed_vejnavneområdeobjectjaIkke tilgængelig
vejnavnebeliggenhed_vejtilslutningspunkterobjectjaIkke tilgængelig

dar_navngivenvejkommunedel_aktuel

Data

NavnTypeOptioneltBeskrivelse
idstringnejIkke tilgængelig
statusintegernejIkke tilgængelig
kommunestringjaIkke tilgængelig
navngivenvej_idstringnejIkke tilgængelig
vejkodestringjaIkke tilgængelig

dar_navngivenvejkommunedel_historik

Parametre

Ved udtræk og hændelser er det muligt at angive følgende parametre:

NavnBeskrivelse
rowkeyReturner kun rækker eller hændelser hvor feltet rowkey har den angivne værdi.
idReturner kun rækker eller hændelser hvor feltet id har den angivne værdi.

Data

NavnTypeOptioneltBeskrivelse
rowkeyintegernejUnik ID for den angivne række.
virkningstartstringnejStartidspunktet for rækkens virkningstid.
virkningslutstringjaSluttidspunktet for rækkens virkningstid.
idstringnejIkke tilgængelig
statusintegernejIkke tilgængelig
kommunestringjaIkke tilgængelig
navngivenvej_idstringnejIkke tilgængelig
vejkodestringjaIkke tilgængelig

dar_navngivenvejpostnummerrelation_aktuel

Data

NavnTypeOptioneltBeskrivelse
idstringnejIkke tilgængelig
statusintegernejIkke tilgængelig
navngivenvej_idstringnejIkke tilgængelig
postnummer_idstringnejIkke tilgængelig

dar_navngivenvejpostnummerrelation_historik

Parametre

Ved udtræk og hændelser er det muligt at angive følgende parametre:

NavnBeskrivelse
rowkeyReturner kun rækker eller hændelser hvor feltet rowkey har den angivne værdi.
idReturner kun rækker eller hændelser hvor feltet id har den angivne værdi.

Data

NavnTypeOptioneltBeskrivelse
rowkeyintegernejUnik ID for den angivne række.
virkningstartstringnejStartidspunktet for rækkens virkningstid.
virkningslutstringjaSluttidspunktet for rækkens virkningstid.
idstringnejIkke tilgængelig
statusintegernejIkke tilgængelig
navngivenvej_idstringnejIkke tilgængelig
postnummer_idstringnejIkke tilgængelig

dar_navngivenvejsupplerendebynavnrelation_aktuel

Data

NavnTypeOptioneltBeskrivelse
idstringnejIkke tilgængelig
statusintegernejIkke tilgængelig
navngivenvej_idstringnejIkke tilgængelig
supplerendebynavn_idstringnejIkke tilgængelig

dar_navngivenvejsupplerendebynavnrelation_historik

Parametre

Ved udtræk og hændelser er det muligt at angive følgende parametre:

NavnBeskrivelse
rowkeyReturner kun rækker eller hændelser hvor feltet rowkey har den angivne værdi.
idReturner kun rækker eller hændelser hvor feltet id har den angivne værdi.

Data

NavnTypeOptioneltBeskrivelse
rowkeyintegernejUnik ID for den angivne række.
virkningstartstringnejStartidspunktet for rækkens virkningstid.
virkningslutstringjaSluttidspunktet for rækkens virkningstid.
idstringnejIkke tilgængelig
statusintegernejIkke tilgængelig
navngivenvej_idstringnejIkke tilgængelig
supplerendebynavn_idstringnejIkke tilgængelig

dar_postnummer_aktuel

Data

NavnTypeOptioneltBeskrivelse
idstringnejIkke tilgængelig
statusintegernejIkke tilgængelig
navnstringjaIkke tilgængelig
postnrintegerjaIkke tilgængelig
postnummerinddelingintegerjaIkke tilgængelig

dar_postnummer_historik

Parametre

Ved udtræk og hændelser er det muligt at angive følgende parametre:

NavnBeskrivelse
rowkeyReturner kun rækker eller hændelser hvor feltet rowkey har den angivne værdi.
idReturner kun rækker eller hændelser hvor feltet id har den angivne værdi.

Data

NavnTypeOptioneltBeskrivelse
rowkeyintegernejUnik ID for den angivne række.
virkningstartstringnejStartidspunktet for rækkens virkningstid.
virkningslutstringjaSluttidspunktet for rækkens virkningstid.
idstringnejIkke tilgængelig
statusintegernejIkke tilgængelig
navnstringjaIkke tilgængelig
postnrintegerjaIkke tilgængelig
postnummerinddelingintegerjaIkke tilgængelig

dar_reserveretvejnavn_aktuel

Data

NavnTypeOptioneltBeskrivelse
idstringnejIkke tilgængelig
statusintegernejIkke tilgængelig
navneområdestringjaIkke tilgængelig
reservationudløbsdatostringnejIkke tilgængelig
reserveretafkommunestringjaIkke tilgængelig
reserveretnavnstringjaIkke tilgængelig
reserveretudtaltnavnstringjaIkke tilgængelig
reserveretvejadresseringsnavnstringjaIkke tilgængelig
retskrivningskontrolstringjaIkke tilgængelig

dar_reserveretvejnavn_historik

Parametre

Ved udtræk og hændelser er det muligt at angive følgende parametre:

NavnBeskrivelse
rowkeyReturner kun rækker eller hændelser hvor feltet rowkey har den angivne værdi.
idReturner kun rækker eller hændelser hvor feltet id har den angivne værdi.

Data

NavnTypeOptioneltBeskrivelse
rowkeyintegernejUnik ID for den angivne række.
virkningstartstringnejStartidspunktet for rækkens virkningstid.
virkningslutstringjaSluttidspunktet for rækkens virkningstid.
idstringnejIkke tilgængelig
statusintegernejIkke tilgængelig
navneområdestringjaIkke tilgængelig
reservationudløbsdatostringnejIkke tilgængelig
reserveretafkommunestringjaIkke tilgængelig
reserveretnavnstringjaIkke tilgængelig
reserveretudtaltnavnstringjaIkke tilgængelig
reserveretvejadresseringsnavnstringjaIkke tilgængelig
retskrivningskontrolstringjaIkke tilgængelig

dar_supplerendebynavn_aktuel

Data

NavnTypeOptioneltBeskrivelse
idstringnejIkke tilgængelig
statusintegernejIkke tilgængelig
navnstringjaIkke tilgængelig
supplerendebynavn1stringjaIkke tilgængelig

dar_supplerendebynavn_historik

Parametre

Ved udtræk og hændelser er det muligt at angive følgende parametre:

NavnBeskrivelse
rowkeyReturner kun rækker eller hændelser hvor feltet rowkey har den angivne værdi.
idReturner kun rækker eller hændelser hvor feltet id har den angivne værdi.

Data

NavnTypeOptioneltBeskrivelse
rowkeyintegernejUnik ID for den angivne række.
virkningstartstringnejStartidspunktet for rækkens virkningstid.
virkningslutstringjaSluttidspunktet for rækkens virkningstid.
idstringnejIkke tilgængelig
statusintegernejIkke tilgængelig
navnstringjaIkke tilgængelig
supplerendebynavn1stringjaIkke tilgængelig