Etablering af adressekopiregister

DETTE ER ENFORÆLDET GUIDE: Det anbefales at benytte det moderniserede replikerings-API, som er beskrevet her.

Etablering af lokal kopi af Danmarks adresser

Introduktion

DAWA udstiller adresser, adgangsadresse, vejstykker, postnumre og ejerlav i et format, som er velegnet til etablering og vedligehold af en lokal kopi af Danmarks adresser.

I DAWA tilknyttes alle ændringer af adresser et unikt, fortløbende sekvensnummer. Et sekvensnummer svarer dermed til en unik hændelse (oprettelse, ændring eller nedlæggelse) på et objekt.

Når et klientsystem skal vedligeholde et kopiregister anvendes sekvensnummeret til at holde styr på hvilke adresseændringer klientsystemet har udført i den lokale kopi og hvilke ændringer klientsystemet mangler at udføre.

API'erne til replikering udstiller normaliserede adresser. Hvis kopien gemmes i en SQL database vil det være hensigtsmæssigt at have én tabel til hver type.

Udtræk leveres i JSON eller i det kompakte CSV-format (se dataformater). Hændelserne leveres i JSON format.

Etablering af lokalt kopiregister

Fremgangsmåden for etablering af lokalt kopiregister er som følgende:

For efterfølgende at kunnd indlæse opdateringer skal sekvensnummeret for udtrækket også gemmes i databasen.

Vedligeholdelse af lokalt kopiregister

Fremgangsmåden for vedligeholdelse af lokalt kopiregister er som følgende:

DAWA garanterer ikke referentiel integritet. F.eks. er det muligt at der kan være oprettet adresser med en vejkode og kommunekode, som endnu ikke refererer til et vejstykke. Klientsystemet bør håndtere dette.

Hændelser udstilles i nær realtid. Kildesystemet der ligger til grund for hændelserne er Danmarks Adresseregister (DAR). Klientsystemer skal være opmærksom på, at adressers postnumre og supplerende bynavne p.t. kun opdateres en gang i døgnet.

Hvis man ønsker at vedligeholde en lokal kopi af en delmængde af adresserne (f.eks. en kommune) skal man være opmærksom på, at det er noget mere kompliceret at vedligeholde en lokal kopi, da det i princippet er muligt for en adresse at flytte fra en kommune til en anden. Hvis der anvendes en SQL-database kan det overvejes at replikere alle adresserne og anvende et View, som evt. kan være et Materialized View.

Udtræk leveres i JSON- eller CSV-format (se dataformater). Der henvises til API oversigten for detaljerede beskrivelser af de enkelte replikerede datatyper.

En list af datakilder og beskrives af deres feltnavne, kan også findes i JSON format på /replikeringdok/schema.json.

Hændelser leveres i JSON, og et hændelsesobjekt har følgende felter:

  • operation: Har værdien 'insert', 'update' eller 'delete', alt efter om objektet er oprettet, opdateret eller slettet.
  • tidspunkt: Hvornår hændelsen blev indlæst i DAWA. Helt præcist, det tidspunkt hvor transaktionen startede.
  • sekvensnummer: Hændelsens unikke sekvensnummer. Heltal. Sekvensnumre tildeles hændelser sekventielt i den rækkefølge som hændelserne indlæses i.
  • data: Objektets attributter. Feltnavnene stemmer overens med udtræksformatet.